Hymna SDM 2016 Kraków

 

Modlitba za Světové dny mládeže 2016 - Kraków

 

Bože, milosrdný Otče,
který jsi zjevil ve svém Synu Ježíši Kristu svou lásku
a vylil jsi ji na nás v Duchu Svatém, Utěšiteli,
svěřujeme ti dnes budoucnost světa a každého člověka.

Svěřujeme ti především mladé lidi ze všech národů a jazyků.
Veď je bezpečně po klikatých cestách současného světa,

a dej jim, i nám všem milost plodného prožití Světového dne mládeže v Krakově.

 

Nebeský Otče,
učiň z nás svědky tvého milosrdenství.
Nauč nás přinášet víru pochybujícím,
naději rezignovaným,
lásku ochablým,
odpuštění viníkům a radost smutným.

Kéž se jiskra milosrdné lásky,
kterou jsi v nás roznítil,
stane ohněm přetvářejícím lidské srdce
a obnovujícím tvář země.

 

Svatá Maria, Matko milosrdenství, oroduj za nás.
Svatý Jane Pavle II., oroduj za nás.

 

Modlitba sv. Jana Pavla II.

 

Bože, milosrdný Otče,
který zjevuješ svou lásku ve svém Synu, Ježíši Kristu,
a vyléváš ji na nás v Utěšiteli Duchu Svatém,
Tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka.

Skloň se nad námi hříšnými, uzdrav naši slabost,
přemož všechno zlo a dej všem obyvatelům země poznat Tvé milosrdenství,
aby v Tobě, trojjediný Bože, vždy nacházeli zdroj naděje.

Věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvýchvstání svého Syna
buď milosrdný k nám i k celému světu. Amen

 

Modlitba sv. Faustyny

o milost prokazování milosrdenství bližním

 

Toužím se celá/ý proměnit ve Tvé milosrdenství a být Tvým živým odleskem, Pane; ať ta největší Boží vlastnost - Jeho nekonečné milosrdenství - pronikne skrze mé srdce a mou duši k bližním.

Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé oči, abych nikdy nepodezírala a nesoudila podle vnějšího zdání, ale abych hleděla na to, co je v duších bližních pěkné, a spěchala jim na pomoc.

Pomoz mi, Pane, aby byl milosrdný můj sluch, abych se skláněla k potřebám bližních, aby mé uši nebyly lhostejné k bolestem a nářkům bližních.

Pomoz mi, Pane, aby byl milosrdný můj jazyk, abych nikdy o bližních nemluvila špatně, ale pro každého měla slovo útěchy a odpuštění.

Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné a plné dobrých skutků mé ruce, abych dokázala činit bližním jen dobro a sama přijímala těžší a hrubší práce.

Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé nohy, abych vždy spěchala bližním na pomoc a ovládala svou ochablost a únavu. Můj opravdový odpočinek je sloužit bližním.

Pomoz mi, Pane, aby mé srdce bylo milosrdné, abych měla soucit se všemi utrpeními bližních. Neodmítnu své srdce nikomu. Budu jednat upřímně dokonce i s těmi, o nichž vím, že budou mé dobroty zneužívat, a sama se ukryji do Nejmilosrdnějšího Ježíšova Srdce. O vlastních utrpeních budu mlčet. Ať Tvé milosrdenství si ve mně odpočine, Pane můj...

Můj Ježíši, proměň mě v sebe, vždyť Ty můžeš všechno.

Amen.

 

Chvalozpěv na Boží Milosrdenství

Láska Boží je květ, milosrdenství ovoce. Ať pochybující duše čte tyto úvahy a stane se důvěřující.

Milosrdenství Boží, tryskající z lůna Otce - Tobě důvěřuji!
Milosrdenství Boží, největší z vlastností Božích
Milosrdenství Boží, tajemství nepostižitelné
Milosrdenství Boží, prameni tryskající z tajemství Nejsvětější Trojice
Milosrdenství Boží, neproniknutelné rozumu lidskému i andělskému
Milosrdenství Boží, z něhož pramení všechen život a štěstí
Milosrdenství Boží, převyšující nebesa
Milosrdenství Boží, zdroji zázraků a divů
Milosrdenství Boží, objímající celý vesmír
Milosrdenství Boží, sestupující na svět v osobě vtěleného Slova
Milosrdenství Boží, jež jsi vytrysklo z otevřené rány Ježíšova Srdce
Milosrdenství Boží, obsažené pro nás a zvláště pro hříšníky v Ježíšově Srdci
Milosrdenství Boží, nevystihlé v ustanovení svaté Hostie
Milosrdenství Boží v ustanovení církve svaté
Milosrdenství Boží ve svátosti křtu
Milosrdenství Boží v našem ospravedlnění skrze Ježíše Krista
Milosrdenství Boží, doprovázející nás po celý život
Milosrdenství Boží, objímající nás zvláště v hodině smrti
Milosrdenství Boží, dávající nám nesmrtelný život
Milosrdenství Boží, provázející nás v každém životním okamžiku
Milosrdenství Boží, chránící nás před pekelným ohněm
Milosrdenství Boží, v obrácení zatvrzelých hříšníků
Milosrdenství Boží, uvádějící v úžas anděly a nepochopitelné svatým
Milosrdenství Boží, ve všech Božích tajemstvích neproniknutelné
Milosrdenství Boží, pozdvihující nás z každé nouze
Milosrdenství Boží, prameni našeho štěstí a veselí
Milosrdenství Boží v povolání nás z nicoty k bytí
Milosrdenství Boží, objímající všechna díla jeho rukou
Milosrdenství Boží, korunující všechno, co je a co bude
Milosrdenství Boží, v něž jsme všichni ponořeni
Milosrdenství Boží, sladké uspokojení pro ztrápená srdce
Milosrdenství Boží, jediná naděje zoufajících duší
Milosrdenství Boží, odpočinutí srdcí a pokoji uprostřed strachu
Milosrdenství Boží, rozkoši a nadšení svatých duší
Milosrdenství Boží, budící důvěru navzdory beznaději

Ó Věčný Bože, jehož milosrdenství je nevyčerpatelné a poklad slitování nepřeberný, shlédni na nás s laskavostí a rozhojni v nás své milosrdenství, abychom v těžkých chvílích nezoufali a neklesali na duchu, ale poddali se s velikou důvěrou Tvé svaté vůli, která je láska a milosrdenství samo.

 

bozi-milosrdenstvi-1.jpg

 

Korunka k Božímu Milosrdenství:

(modlí se na růženci)


Začíná znamením kříže

„Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“

a pokračuje modlitbami Otče náš, Zdrávas, Věřím v Boha.

Dále se pětkrát opakuje desátek, složený z modlitby

„Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa“

na zrnkách pro Otče náš a desetkrát opakované věty

„Pro jeho bolestné utrpení smiluj se nad námi a nad celým světem“

na zrnkách pro Zdrávas. Korunka je pak zakončena modlitbou, která se skládá z třikrát opakovaného:

„Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.“